Общи условия

 

Условия за ползване

RACK.BG изрично забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или линкове върху хостваните сайтове и FTP:

  • Порнография
  • Хакерски програми или архиви
  • Софтуер за спамване
  • Лишено от авторско право съдържание например mp3 файлове или видео филми.
  • Съдържание нарушаващо законите на Република България

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА RACK.BG

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от “Линукс” ООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта RACK.BG и урежда отношенията между “Линукс” ООД, дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 114685063 и със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Околовръстен път N 36, ниво S (наричано по-нататък за краткост РАК) и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уебсайта RACK.BG информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост Потребител).

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 1. IP Адрес (”IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 2. RACK.BG (http://RACK.BG) е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на РАК, посредством който на Потребителите се предоставят различни услуги, описани в настоящите Общи условия и на съответната Интернет страница от RACK.BG. 3. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 4. Електронна фактура е електронен данъчен и счетоводен документ – фактура, подписан с универсален електронен подпис в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. 5. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по европейското или българското законодателство или по друго приложимо право. 6. Име на домейн / Домейн е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни. 7. Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни. 8. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт. 9. Контролен панел е обособена част от уебсайта RACK.BG, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от РАК при регистрацията и съхранявана при РАК и информация свързана с конкретната Услуга, използвана от Потребителя при спазване изискванията на настоящите Общи условия. Контролният панел дава възможност на Потребителя да използва Услугите на RACK.BG, да конфигурира ползването им като управлява и променя определени параметри, свързани с тях, да променя Паролата си, да актуализира личните си данни и др. Достъпът до Контролния панел се осъществява от Потребителя чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. 10. Мултимедийно съдържание e съдържание, предавано посредством различни начини и включващо звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали. 11. Парола е генериран от РАК за Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до Контролния панел на конкретна Услуга. 12. Потребител е юридическо лице или навършило 18 години физическо лице, регистрирало се да ползува Услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез подаване на заявка за конкретна Услуга и срок и заплащане на съответната цена на Услугата. 13. Потребителско име е генерирано от RACK.BG за Потребителя на дадена Услуга име, посредством което той се индивидуализира в RACK.BG. 14. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно. 15. Сървър (”server”) е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 16. Уебсайт / сайт (”website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 17. Уеб хостинг е информационна услуга, свързана с предоставяне на свободно дисково пространство на свързан с Интернет Сървър на РАК, което е ограничено по размер, в зависимост от конкретната описана на уебсайта RACK.BG и избрана от Потребителя конфигурация на Услугата, където Потребителят може да разполага уебсайтове с избрани от него структура, изглед и съдържание. 18. Услуги са предоставяните от РАК на Потребителите услуги и ресурси като предоставяне на Уеб хостинг по реда и при изискванията на настоящите Общи условия, предоставяне на възможност на Потребителя да управлява, да прави промени и да допълва своите Уебсайтове, разположени на Сървър на РАК по всяко време, предоставяне на възможност за самостоятелно управление на обособен Интернет сървър, регистриране и поддръжка на домейн имена в различни области и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги са достъпни при различни цени и конфигурации, описани на съответните Интернет страници в RACK.BG. 19. “Линукс” ООД („РАК”) е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Околовръстен път N 36, ниво S, ЕИК: 114685063, тел. (+359 2) 489 02 12, e-mail: info@rack.bg, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт RACK.BG (http://RACK.BG) услуги. РАК осъществява дейността си на адрес гр. София, бул. Цариградско Шосе №36, ниво S, който адрес следва да се използва и за кореспонденция с РАК.

Предмет на Общите условия

Чл. 2. 1. РАК предоставя на Потребителя посредством RACK.BG срещу заплащане предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на условията, предвидени в настоящите Общи условия, както и на допълнително посочените на съответните Интернет страници в RACK.BG изисквания за конкретните Услуги. 2. Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Уебсайта RACK.BG, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. РАК не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на РАК (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Регистрация на Потребител. Съгласие с Общите условия.

Чл. 3. 1. За да използва предоставяните от РАК Услуги, Потребителят следва да се регистрира за ползване на Услугите, като попълни съответната електронна форма (заявка) за поръчка на избрана от него Услуга, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на RACK.BG, и изрази съгласие с настоящите Общи условия, както и да заплати посочената на Уебсайта RACK.BG цена на съответната Услуга по предпочитания от него начин. При регистрация за използване на някоя от описаните на Уебсайта RACK.BG Услуги на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на юридическо лице, заявлението за съгласие с Общите условия и попълването и изпращането на конкретна заявка се извършва от законния представител или друго упълномощено лице. 2. Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия; и натискане на виртуалния бутон “Продължи”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на РАК чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. РАК съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. 3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в заявката за поръчка на избраната от него Услуга. При попълване заявлението за регистрация Потребителят, (а в случаите на ал. 1, предложение последно), представляващия Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на РАК данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, РАК има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите до коригиране на некоректните данни. В случай, че в срок до 30 (тридесет) дни от спиране предоставянето на Услугите Потребителят не коригира съответните данни, РАК има право да прекрати предоставянето им като възстановява на Потребителя всички суми за предплатения, но неизползван период за предоставяне на Услугата. 4. Потребителят може да се регистрира за ползване на Услугите и на място в офиса на РАК. В този случай на Потребителя се предоставя екземпляр от Общите условия на хартиен носител, като Потребителят потвърждава писмено, че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва. Електронната заявка за поръчка се попълва от служител на РАК, съгласно предоставените от Потребителя данни, като генерираното Приложение по чл. 5, ал. 2 се подписва от Потребителя на хартиен носител. В случай че Потребителят е непълнолетно лице, съгласие с Общите условия трябва да изразят по посочения в изречение първо начин и неговите родители или попечители, които също подписват Приложението. Останалите разпоредби на предходните алинеи се прилагат съответно. 5. Активирането на Услугите се извършва в срок от 2 часа след получаване от РАК на плащане за конкретната Услуга, по посочения при извършване на заявката начин или по друг уговорен начин. Потребителят получава достъп до избраните от него и предлагани от РАК Услуги след тяхното активиране. 6. Родител(ите), упражняващ(и) родителски права или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на РАК и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие на неистинност на декларацията по ал. 1, изречение второ. 7. РАК предоставя на Потребителя чрез Контролния му панел достъп до Общите условия, с които се е съгласил, и до Приложението по чл. 5, ал. 2 и неговите Изменения, във формат, който позволява съхранението им на съответен носител на Потребителя, както и тяхното възпроизвеждане.

Потребителско име и Парола

Чл. 4. 1. При попълване на електронната форма за заявка за някоя от Услугите, Потребителят посочва действителен и активен адрес на електронна поща. Посоченият адрес на електронна поща се използва за кореспонденция на РАК с Потребителя, включително изпращане на системни съобщения, напомнящи съобщения относно предстоящи плащания и др. Адресът за кореспонденция може да се променя от Потребителя чрез актуализация на данните му в секцията „Лични данни” в Контролния панел. За актуален адрес за кореспонденция се счита последно въведеният в секцията „Лични данни” в Контролния панел на съответната Услуга, който се посочва в съответното Изменение на Приложението по чл. 5, ал. 2, предвидено в чл. 14 по-долу. 2. След активиране на Услугата в срока по чл. 3, ал. 5, на посочения от Потребителя адрес на електронна поща се изпраща съобщение за потвърждение за полученото плащане и активирането на Услугата. В съобщението се съдържат генерираните от РАК Потребителско име и Парола на Потребителя, с които той има възможността да ползва съответната Услуга. Потребителят може свободно да променя генерираните Потребителско име и Парола. 3. Чрез въвеждане на Потребителско име и Парола на съответните места от страницата https://my.rack.bg на Уебсайта RACK.BG и след натискане на виртуалния бутон “Вход” Потребителят получава достъп до Контролния панел за конфигуриране на предоставените Услуги и ресурси и/или допълване и управление на съдържанието, разположено от него на сървър на РАК. 4. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Потребителското име и Паролата. 5. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно РАК в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Сключване на договора. Цени и начин на плащане

Чл. 5. 1. Договорът между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по начините посочени в чл. 3, ал. 3 и 4. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и електронна поща. 2. След първоначалното попълване от Потребителя или от служител на РАК, в случаите по чл. 3, ал. 4, на електронната форма за заявка на дадена Услуга и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон за избор на някой от възможните методи на заплащане, автоматично се генерира Приложение към настоящите Общи условия („Приложението”), съдържащо данните за Потребителя и параметрите на Услугата, като на посочения от Потребителя адрес на електронна поща незабавно се изпраща съобщение за потвърждение на полученото изявление за сключване на договора, и на заявката за Услуга, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с РАК, електронна препратка към текста на настоящите Общи условия. Съобщението съдържа още и уникален код на поръчката на Потребителя, информация за основните характеристики на заявената Услуга, нейната цена с включени всички данъци и такси, избрания от Потребителя начин на плащане, срока, за който е сключен договорът, правото на Потребителя да се откаже от договора по чл. 5, ал. 5 и 6 и условията и начините за упражняването му. 3. Цената на всяка Услуга, както и предлаганите от РАК отстъпки, са обявени на съответната Интернет страница на RACK.BG. Цените на Услугите са предмет на актуализиране от страна на РАК. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност. Последващо увеличение на цените не засяга правата на Потребител, който вече е активирал достъпа до съответната Услуга, като е заплатил цената й. 4. В 14-дневен срок от получаване на потвърждението за получена поръчка на определена Услуга, Потребителят следва да заплати цената на Услугата. Потребителят може да извърши плащането на цената на Услугата по всеки един от посочените на съответната Интернет страница в RACK.BG начини. При плащането Потребителят следва да посочи уникалния код на поръчката, който му е предоставен от РАК. Неплащането на дължимата цена на Услугата в срока по изречение първо се счита за отказ от сключения договор, поради което след изтичането на срока направената поръчка се деактивира автоматично. 5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор във връзка с направената поръчка за Услуга във всеки един момент преди извършване на плащането на цената на Услугата, както и в срок от 30 (тридесет) дни от датата на активиране на Услугата. Настоящата алинея не се прилага за Услугите, свързани с регистрация на Имена на домейни, за които се прилага ал. 6 6. Потребителят на Услуга, свързана с регистрация на Име на домейн, има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор във връзка с направената поръчка за Услуга по регистрация на Име на домейн във всеки един момент преди извършване на плащането на цената на посочената Услуга, като ако в срока по ал. 4 Потребителят извърши плащане, счита се, че е дал своето изрично съгласие за започване предоставянето на Услугата.

Приложно поле и срок

Чл. 6. 1. Договорът между страните се сключва за срок, определен в конфигурацията на конкретната Услуга, избрана от Потребителя и описана на съответната страница на Уебсайта RACK.BG. При съответно допълнително заплащане от страна на Потребителя, срокът автоматично се продължава в съответствие с доплатената цена. При изтичане на срока и липса на доплащане от страна на Потребителя в срока по чл. 9, ал. 3, договорът се счита за автоматично прекратен. 2. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги на РАК, предлагани на други уебсайтове или за които има отделни правила, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки Услугите на РАК.

Изменение на Общите условия

Чл. 7. 1. Доколкото предоставяните от РАК Услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните Услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от РАК. 2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, РАК довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в RACK.BG и/или чрез изпращане на съобщение за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени, до адреса на електронна пощенска кутия, посочен от Потребителя в направената от него заявка за Услуга или при последваща актуализация на данните му в секцията „Лични данни” в Контролния панел. РАК предоставя на Потребителя срок от 14 дни да се запознае с промените в Общите условия. 3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 8. 1. Предоставяните от РАК Услуги са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. РАК предоставя на Потребителя срещу заплащане достъп до една или повече разнообразни Услуги, включително, но не само:

 

  • предоставяне и поддръжка на различни конфигурации на Уеб хостинг и електронни пощенски кутии;

 

  • регистриране на Имена на домейни в областите .bg, .com, .net, .eu, .org, .biz, .info и .us;

 

  • прехвърляне на Имена на домейни в областите .bg, .com, .net, .eu, .org, .biz, .info и .us;, регистрирани чрез друг регистратор, при което същите се регистрират чрез РАК;

 

  • DNS-Трансфер на Имена на домейни – услуга, при която без да се прехвърля Име на домейн, регистрирано чрез друг регистратор, се извършва насочване на трафика от този Домейн към Уебсайт, разположен на сървър на РАК;

 

  • услуга „Виртуален сървър” – предоставяне на възможност за конфигуриране и поддръжка от Потребителя на обособена част от сървър на РАК, действаща като самостоятелен сървър при избрана от Потребителя безплатна операционна система и поддръжка от страна на РАК на хардуера и връзката на сървъра с Интернет.

 

  • услуга „Нает сървър” – предоставяне на достъп по електронен път и възможност за конфигуриране, управление и софтуерна поддръжка от страна на Потребителя на самостоятелен сървър на РАК, като последният поддържа хардуера и връзката на сървъра с Интернет. 2. При активиране на Услугата „Уеб Хостинг”, „Виртуален сървър” и „Нает сървър” при спазване на изискванията на настоящите Общи условия, на Потребителя се предоставя възможност да разполага и съхранява на сървър на РАК файлове и Уебсайтове, съдържащи информационни материали и ресурси (информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, електронни препратки към други Уебсайтове и др.), както и мултимедийно съдържание. 3. Дисковото пространство, предоставяно на Потребителя за съхраняване на информационни материали и ресурси, обемът на информацията, прехвърлена чрез Интернет от и към Сайта на Потребителя, и обемът и броят на предоставените електронни пощенски кутии, са ограничени до размера и броя, посочени на съответната страница в RACK.BG, описваща избраната от Потребителя конфигурация на Услугата „Уеб Хостинг”, „Виртуален сървър” и „Нает сървър”. 4. Използването на Услугата, свързана с регистриране и прехвърляне на Имена на домейни се осъществява при спазване на изискване за ненакръняване на законни права и интереси, включително права на интелектуална собственост, на РАК, на други Потребители или на трети лица, както и при съобразяване с правилата на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общите условия, Интернет етиката, морала и добрите нрави. 5. Регистрирането и прехвърлянето на Имена на домейни се извършва в съответствие с приложимите правила на съответните регистри за Имена на домейни, както и с правилата на ICANN – организацията, отговорна за общата координация на Имената на домейни. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва приложимите правила на съответните регистри за Имена на домейни и правилата на ICANN, включително правилата за извънсъдебно разрешаване на спорове. 6. Регистрирането на домейн „us“ е разрешено само на американски физически и юридически лица, на лица притежаващи разрешение за постоянно местоживеене в САЩ и на фирми или организации с „bona fide“ дейност на територията на САЩ. В случай, че не е спазено това изискване регистрантът трябва да стартира процедура по сертифициране за правото да регистрира us домейн или да влезе в партньорки взаимоотношения с правопритежател, на когото да предостави управлението на домейна. 7. RACK.BG включва към своите хостинг планове услуги, предоставени от трета страна. RACK.BG прави това в интерес на клиента, като за всяка услуга има предварително сключени договори със съответните доставчици на услуги. Въпреки добронамереността на RACK.BG и третата страна, RACK.BG не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги, за съответствието им с обявеното в сайта на съответния доставчик и в сайта на RACK.BG, както и за преустановяване на услугата. В тези случаи RACK.BG не носи материална отговорност както за директно възникнали щети на ползвателя, така и за възможни пропуснати ползи.

   III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

   Права и задължения на РАК

   Чл. 9. 1. РАК се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявените и заплатени от него Услуги – предмет на настоящия договор. 2. РАК има право при неполучаване на плащане за следващ период до изтичането на 10 дни от последния ден, за който конкретна конфигурация на Услугата „Уеб Хостинг”, „Виртуален сървър” и „Нает сървър” е заплатена и след изпращане на email на посочената от потребителя електронна поща да преустанови предоставянето й и да блокира достъпа на Потребителя и на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на РАК от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до Контролния панел на съответната Услуга. 3. В случаите по ал. 2 на Потребителя се осигурява възможност за повторно активиране на прекратените Услуги и достъп до Контролния панел при извършено плащане в срок от 30 дни от преустановяване предоставянето на Услугите. 4. В случай, че в срока по ал. 3 Потребителят не извърши такова плащане, Уебсайтът, разположен на Сървъра от Потребителя и неговото съдържание се изтриват от Сървъра на РАК при спазване на изискванията на приложимото законодателство. 5. Плащането за следващи периоди по отношение регистрирано Име на домейн, се извършва в сроковете и при условията на съответния регистър за Имена на домейни. 6. При откриване на или получаване на информация за наличие на несъответствие между заявеното за регистрация Име и правилата на чл. 8, ал. 4 и 5, РАК има право да откаже да регистрира съответното Име на домейн и/или да откаже да предостави Услугата „Уеб Хостинг”, „Виртуален сървър” и „Нает сървър” за Сайт, достъпен чрез такова Име на домейн. 7. Подаването на заявка за регистрация на определено буквено и/или цифрово съчетание като Име на домейн не резервира това съчетание за Потребителя, докато той не го заплати и Услугата не бъде активирана. В случай на заявяване и плащане за дадено Име на домейн, извършено от един Потребител в периода след заявката на същото съчетание, но преди заплащането му от друг Потребител, предимство има този, който пръв е извършил плащането. 8. За извършените от страна на Потребителя плащания РАК има право да издава електронни фактури, за което Потребителят изрично дава съгласието си с приемането на настоящите Общи условия. Изпращането на електронните фактури се извършва чрез изпращане на Потребителя, на електронна поща с електронна препратка към електронната фактура, като с натискането на електронната препратка Потребителят потвърждава, че е получил фактурата. РАК предоставя на Потребителя възможност да се откаже от получаването на електронни фактури във всеки момент от ползването на Услугите. Чл. 10. 1. РАК има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на RACK.BG и други посещавани от него Уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук. 2. РАК има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от РАК. Чл. 11. 1. РАК си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез RACK.BG, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в RACK.BG и/или чрез електронно съобщение, изпратено до адреса на електронна поща, предоставен от Потребителя при последната направена от него заявка за Услуга или при последваща актуализация на данните му в секцията „Лични данни” в Контролния панел. Срокът на предизвестието е 1 месец. 2. При преустановяване предоставянето на Услуга или на нейна конкретна конфигурация РАК възстановява на Потребителя всички суми за предплатения, но неизползван период на предоставяне на Услугата. Чл. 12. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайта RACK.BG би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, РАК има правото, по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

   Права и задължения на Потребителя

   Чл. 13. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите при спазване на настоящите Общи условия и на условията и изискванията за достъп, определени от РАК за всеки отделен вид Услуга. За да може да управлява използването на Услугите, Потребителят следва да въведе Потребителското си име и Парола. Чл. 14. Потребителят има право чрез Контролния панел да променя първоначално посочените данни, както и определени параметри на Услугата. В този случай след попълването на електронната форма за изменение на данните/параметрите и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон за потвърждаване/избор на някой от възможните методи на заплащане, автоматично се генерира Изменение на Приложението към Общите условия, като на посочения от Потребителя адрес на електронна поща незабавно се изпраща съобщение за потвърждение на получената заявка за изменение, съдържащо информация за направените изменения. В случай че изменението на параметрите на Услугата налага допълнително плащане, активирането на новите параметрите на Услугата се извършва след извършване на плащане от страна на Потребителя, в срока по чл. 3, ал. 5, като до този момент се прилагат старите параметри. Чл. 15. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от РАК, във връзка с особеностите на предоставяне на Услугите, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от РАК и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите. Чл. 16. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от РАК Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет. Чл. 17. 1. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от РАК Услуги да не зарежда, разполага на сървъра на РАК, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

 

  • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 

  • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

 

  • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

 

  • чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

 

  • представляващи чужда търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

 

  • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица. 2. При неспазване на изискванията на ал. 1, РАК има правата по чл. 21. Чл. 18. 1. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от РАК услуги:

 

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 

  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

 

  • да уведомява незабавно РАК за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

 

  • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва Услугите по начин предизвикващ отказ от тях (”denial of service”);

 

  • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена организация или група хора;

 

  • да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

  • да не продава лекарства и медикаменти, без наличието на Лиценз за извършване на тази дейност 2. При неизпълнение на задължението по ал. 1, Потребителят отговаря съгласно чл. 26.
   Права върху обекти на интелектуална собственост

   Чл. 19. 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта RACK.BG, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на РАК или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на РАК и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 2. Потребителят има право да разполага на сървър на РАК само такова съдържание, включително мултимедийно, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва на валидно правно основание. 3. Потребителят има право да регистрира като Име на домейн само такива буквени и/или цифрови съчетания, използването за тази цел на които не води до нарушаване на права на интелектуална собственост, лични права или каквито и да било други права на трети лица, освен с тяхно предварително писмено съгласие. Чл. 20. 1. Потребителят е длъжен при публикуването на информационни материали, ресурси и мултимедийно съдържание или на електронни връзки към такива на разположения от него на сървъра на РАК Уебсайт, както и при избора и регистрацията на Име на домейн да не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица. Потребителят няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост на трети лица, без тяхното предварително писмено съгласие. 2. Потребителят остава единствено отговорен за законосъобразността на съдържанието, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите на RACK.BG, както и е единствено отговорен за действията си по публикуването му. 3. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител, той следва да уведоми РАК в писмена форма на адреса на управление на РАК. РАК по своя преценка предприема действията, посочени в чл. 21.

   Права на РАК в случай на неизпълнение на задълженията на Потребителя

   Чл. 21. 1. РАК има правото по всяко време да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до всяко съдържание, разположено в предоставеното на Потребителя свободно дисково пространство на сървър на РАК при използване на Услугите „Уеб хостинг”, „Виртуален сървър” и „Нает сървър”, което или публикуването на което, по преценка на РАК нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. 2. При получаване на твърдения от трети лица по реда на настоящите Общи условия, че публикуваното съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост или друго право на РАК, РАК има правото по своя преценка да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. 3. РАК има правото да деактивира Паролата за достъп до Контролния панел за управление и използване на конкретни Услуги от Потребителя и в случай, че по преценка на РАК Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. 4. Спирането на достъпа до определено съдържание и до Контролен панел на Потребителя, както и заличаването на негова Парола за достъп, става след предупреждение и предоставяне на достатъчен срок за отстраняване на съответното нарушение, в случай, че до изтичане на този срок Потребителят не предприеме ефективни действия. Това правило не се прилага в случай, че РАК е задължен незабавно да спре достъпа въз основа на приложимото законодателство или в изпълнение на надлежно разпореждане на компетентен орган. В тези случаи Потребителят дължи обезщетение в размер на предплатените за съответната Услуга суми. 5. В случай, че по преценка на РАК Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, РАК има правото да сезира компетентните държавни органи. 6. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, РАК съхранява информационни материали и ресурси, включително мултимедийно съдържание, разположени на сървърите му от Потребители, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на РАК или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

   Отговорност. Ограничаване на отговорността

   Чл. 22. 1. РАК осигурява денонощна поддръжка на своите системи и гарантира тяхното безпроблемно функциониране през 99,93% от годината. 2. РАК полага грижи своевременно да актуализира информацията в RACK.BG относно цените и сроковете на предоставяне на конкретни Услуги, а в случай на ненавременно актуализиране от значение за условията на сключения с Потребител договор е информацията предоставена на Уебсайта “RACK.BG” към момента на подаване от Потребителя на заявката за конкретна Услуга. 3. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че при изпълнение от страна на РАК на задълженията му, предвидени в настоящите Общи условия, използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на риска и отговорността на Потребителя, а страните се съгласяват, че РАК не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от РАК умишлено. 4. РАК не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. 5. РАК не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или от трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Потребител и упражняване на свързани с това права на РАК, предвидени с настоящите Общи условия. Чл. 23. 1. РАК не носи отговорност за съдържанието, разположено от Потребителя на сървър на РАК при използване на Услугите „Уеб Хостинг”, „Виртуален сървър” и „Нает сървър” или за съответствието на заявено за регистрация и/или регистрирано Име на домейн с изискванията по чл. 8, ал. 4 и 5 на настоящите Общи условия, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на съответната Услуга, освен ако не е информиран за противоправния характер на дейността или съдържанието или са му известни факти или обстоятелства, които правят дейността или съдържанието противоправни. 2. РАК не носи отговорност за произтеклите за други Потребители или трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, разположено от Потребителя на сървър на РАК при използване на Услугите „Уеб Хостинг”, „Виртуален сървър” и „Нает сървър”. Чл. 24. 1. РАК няма възможността, нито задължението да извършва наблюдение или да проверява съдържанието, което Потребителят разполага на сървър на РАК при използване на Услугите „Уеб Хостинг”, „Виртуален сървър” и „Нает сървър” и съответствието на дадено Име на домейн с изискванията по чл. 8, ал. 4 и 5 на настоящите Общи условия, както и да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Потребителя във връзка с използването, на която и да било от предлаганите от РАК Услуги. 2. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на сайта RACK.BG от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, РАК сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. Чл. 25. 1. РАК не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на РАК, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите. 2. РАК не носи отговорност за непредоставяне или предоставяне с влошено качество на Услуга в случай на неплащане от Потребителя на Услугата в съответния срок, включително при неплащане към РАК на дължимите суми в достатъчен срок, за да бъдат спазени сроковете и условията по чл. 9, ал. 5, при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на конкретната Услуга, описани на съответната страница в RACK.BG, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в случаите по чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия. 3. РАК не носи отговорност, в случай че в периода между извършване от Потребителя на заявка за Услуга по регистрация на Име на домейн и активиране на Услугата в срока по чл. 3, ал. 5 от настоящите Общи условия, съответното Име на домейн бъде регистрирано от трето лице. В този случай РАК дължи единствено връщане на платената от Потребителя цена на Услугата по регистрация на Домейна. 4. Страните приемат, че РАК не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на РАК с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. Чл. 26. 1. Потребителят е длъжен да обезщети РАК и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от РАК Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката. 2. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети РАК за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

   IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   Лични данни

   Чл. 27. РАК има право да събира и използва информация относно своите Потребители. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта RACK.BG.

   Обработване на информация за Потребителя

   Чл. 28. 1. РАК полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите, когато Потребителят чрез ползването на Услугите на RACK.BG е направил достъпна тази информация за трети лица, както и в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица. 2. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

   Цели, за които може да се използва информацията

   Чл. 29. 1. Информацията по чл. 27 може да бъде използвана от РАК за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други цели. 2. РАК събира и използва информацията, описана в предходната алинея, за да приспособява предлаганите Услуги към предпочитанията на Потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. РАК има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до РАК на посочените адрес или e-mail за контакти. 4. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

   Разкриване на информацията

   Чл. 30. 1. РАК се задължава да не предоставя обработваните лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато: 2. Потребителят е дал изрично своето съгласие при регистрацията или в по-късен момент; 3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 4. предоставянето е необходимо за реализиране на законните интереси на РАК или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните; 5. други посочени в закона случаи. 6. Предоставянето на лични данни от РАК на трети лица се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

   Предоставяне на лични данни при регистрация и прехвърляне на Имена на домейни

   Чл. 31. 1. При регистрация или прехвърляне на Имена на домейни Потребителят предоставя изискуемите, съобразно правилата на ICANN данни, включително и лични данни, директно на регистъра на съответните Имена на домейни. 2. Предоставените от Потребителя във връзка с регистрацията или прехвърлянето на Име на домейн данни се обработват от съответния регистър за целите на администрирането и управлението на регистрираните Имена на домейни и се включват в WHOIS базата данни като по този начин стават публично достъпни в съответствие с правилата на ICANN. 3. При предоставяне личните данни на трети лица във връзка с регистрацията или прехвърлянето на Имена на домейни, Потребителят гарантира, че същите са информирани за целите, за които данните им ще бъдат обработвани от регистъра и са съгласни данните им да бъдат обработвани за тези цели. 4. Потребителят носи отговорност и следва да обезщети съответния регистър, РАК и всички трети лица за всички вреди, причинени вследствие нарушение на задълженията му по ал. 3. 5. РАК не съхранява и не обработва данните, предоставяни от Потребителя във връзка с регистрацията или прехвърлянето на Имена на домейни.

   V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

   Прекратяване

   Чл. 32. 1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 2. изтичане на срока за доплащане по чл. 9, ал. 3, без извършване на такова доплащане; 3. преустановяване на дейността на РАК или прекратяване поддържането на RACK.BG, като в този случай РАК дължи на Потребителя връщане на сумите за предплатения, но неизползван период на предоставяне на Услугите; 4. взаимно съгласие на страните за прекратяването; 5. други предвидени в закона случаи. 6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от РАК Услуги, като в този случай РАК не дължи връщане на предплатени суми.

   Разваляне на договора

   Чл. 33. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

   VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

   Писмена форма

   Чл. 34. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в RACK.BG и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

   Кореспонденция по електронна поща

   Чл. 35. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато РАК е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3/IMAP4 сървърите на РАК. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от РАК, дори ако не е било получено.

   Недействителност

   Чл. 36. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

   Приложимо право и компетентен съд

   Чл. 37. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Чл. 38. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град София.

   Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на “Линукс” ООД от 5.01.2010 г. и влизат в сила от 06.02.2010 г.